1. ⌘Command + ⌥Option + I

进入调试界面


2.⌘Command + ⇧Shift + P 输入命令 Capture full size screenshot(只输前几个字母就能找到),敲下回车,Chrome 就会自动截取整个网页内容并保存至本地。由于是渲染引擎直接输出,其比普通扩展速度更快,分辨率也更高。